Ga naar hoofdinhoud

Disclaimer

Eigendom:
Deze website is eigendom van het WFIV vzw

Contactgegevens :
Maatschappelijke zetel : Diksmuidse Heirweg 6 - 8210 Zedelgem
E-mail : wfiv@campuspov.be
Ondernemingsnummer : 0809 413 926

Intellectuele eigendomsrechten :
Het WFIV verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden.  Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid :
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van intellectuele eigendomsrechten.  De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens.  Alle vermelde eigenschappen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken :
Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom zijn van het WFIV :
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren.  Het WFIV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites.  Als u gebruik wenst te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site :
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site.  Dit uitsluitend in zoverre het WFIV hierdoor geen schade wordt berokkend.  Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring.  het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Ieder geschil met betrekking tot de website 'signaalgevers' valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.  In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van het WFIV gevestigd is, bevoegd.

Het WFIV respecteert uw privacy :
Het WFIV hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers.  De persoonsgegevens zijn GDPR compliant.  Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft u het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet.  U kan zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens.  Om gebruik te maken van dit recht, richt u zich tot het WFIV op volgend e-mail adres : signaalgever@campuspov.be  Alleen al door het feit dat u op deze website een formulier met persoonsgegevens invult,  is het WFIV gemachtigd om over te gaan tot de verwerking van deze gegevens en deze enkel aan te wenden voor het gebruik van de website 'signaalgevers'.  Het WFIV zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter  van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens.  Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouen door de Commissie voor de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

Ieder geschil met betrekking tot de site van het WFIV valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.  In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van het WFIV gevestigd is, bevoegd.
 
 

 

Functionele cookies

Dit type cookies capteert geen persoonlijke gegevens van de bezoekers en is vanuit een technologisch standpunt vereist om de website correct te laten functioneren. De dit type cookie staat standaard geselecteerd als ‘ja’ en bezoekers kunnen dit type cookies niet afzetten. Dit type cookie wordt automatisch verwijderd van zodra de bezoeker zijn browser sluit. Maar ook onthouden sommigen van dit type cookies de specifieke voorkeuren van bezoekers en hun selecties. Een voorbeeld hiervan zijn de door de bezoeker bepaalde cookie instellingen, dewelke met behulp van een cookie opgeslagen zullen worden indien de bezoeker deze accepteert zodat hij de volgende keer dat hij de website bezoekt de cookie melding niet opnieuw dient te doorlopen. Dit type cookies vervalt in de regelmaat na een bepaalde periode (weken of maanden).

signaalgevers_session Cookie wordt ingesteld door om uw browsersessie op te slaan. Doel: identificeren van de browsersessie
cookiewarning Cookie wordt ingesteld door om uw cookie-voorkeur op te slaan. Doel: aansturen van de cookie-popup

Voorkeuren en selecties

Dit type cookies onthoudt de specifieke voorkeuren van bezoekers en hun selecties. Een voorbeeld hiervan zijn de door de bezoeker bepaalde cookie instellingen, dewelke met behulp van een cookie opgeslagen zullen worden indien de bezoeker deze accepteert zodat hij de volgende keer dat hij de website bezoekt de cookie melding niet opnieuw dient te doorlopen. Dit type cookies vervalt in de regelmaat na een bepaalde periode (weken of maanden).

langcdcplang Cookie wordt ingesteld door om uw taal-voorkeur op te slaan. Doel: aansturen van de taal waarin de website wordt weergegeven.

Prestaties, Analyses en onderzoek

Dit type cookies stuurt het gebruik van derde partij analyse scripts aan zoals Google Analytics. Indien de bezoeker opteert om dit type cookies niet te hanteren, zullen deze scripts niet geactiveerd worden tijdens de bezoeker zijn verblijf op de website. Deze cookies kunnen afhankelijk van de partij waarvoor ze geplaatst worden tot verschillende jaren op het platform van de bezoeker aanwezig blijven.

_gat_gtag_UA_76732525_20 Cookie wordt ingesteld door Google Analytics om een uniek gebruikers-ID op te slaan. Doel: statistieken
_ga Cookie wordt ingesteld door Google Analytics om gebruikers te onderscheiden Doel: statistieken (anoniem)
_gid Cookie wordt ingesteld door Google Analytics om pageviews te tellen en te volgen. Doel: statistieken (anoniem)

Wijzig uw keuze voor de cookies hier

Bent u van gedacht veranderd over je cookie-voorkeur? Dan kan u hieronder deze voorkeur opnieuw instellen.

Uw kan uw cookie-voorkeur hier opnieuw instellen.